Kliniczne i genetyczne spektrum zespołu Holta-Orama (zespół Heart-Hand)

Zespół Holt-Orama (Dziedziczenie Mendla w Człowieku numer 142900), zwany także zespołem serca i ręki, jest dziedzicznym zaburzeniem, które powoduje anomalie kończyn górnych i serca. Zespół ten jest przenoszony jako autosomalna dominująca cecha, która jest wysoce penetrantem, chociaż objawy kliniczne są różne i wahają się od subklinicznych objawów radiologicznych do jawnej, zagrażającej życiu choroby. Anomalie górnych kończyn są zawsze obecne. Mogą one być jednostronne lub obustronne i obejmować struktury pochodzące z embrionalnego promienia promieniowego, zazwyczaj kości promieniowej, nadgarstka i późnej. Aplasia, niedorozwój, fuzja i anomalny rozwój tych struktur dają szerokie spektrum fenotypów, w tym potrójne lub nieobecne kciuki, skrócone ramiona i phocomelia. Nieprawidłowości kardiologiczne obejmują pojedyncze lub wielokrotne uszkodzenia przegrody międzyprzedsionkowej i komorowej lub mogą być nieobecne. Zaburzenia rytmu serca występują często u osób dotkniętych chorobą i obejmują bradykardię zatokową oraz zmienny stopień bloku przedsionkowo-komorowego2-4. Praktycznie nic nie wiadomo na temat przyczyny lub procesów patogenetycznych, które odpowiadają za te różne objawy zespołu Holta-Orama. Częstość występowania tego zaburzenia oszacowano na 0,95 na 100 000 wszystkich urodzeń; 85 procent przypadków przypisuje się nowym mutacjom5. Nieznane jest, czy heterogeniczność wewnątrzgenowa lub międzygenowa powoduje różnorodne fenotypy choroby w różnych rodzinach. Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadziliśmy badania kliniczne i genetyczne w dwóch rodzinach z zespołem Holta-Orama. Dotknięci członkowie rodziny A mają ciężkie objawy sercowe, podczas gdy w rodzinie B. dominują szkieletowe przejawy choroby. Wykorzystując molekularne techniki genetyczne, stwierdziliśmy, że defekt genetyczny w obu rodzinach znajduje się na długim ramieniu chromosomu 12. Proponujemy, aby szeroki spektrum klinicznych prezentacji zespołu Holta-Orama wynika z mutacji w pojedynczym genie.
Metody
Status kliniczny
Uzyskano świadomą zgodę wszystkich uczestników zgodnie z Brighamem i Komitetem Szpitala dla Kobiet ds. Ochrony Ludzi przed Ryzykami Badawczymi. Wszyscy członkowie rodziny byli oceniani na podstawie dokładnego zebrania historii i badania fizykalnego przez kogoś, kto nie miał wiedzy o ich genotypowym statusie. Jeśli wystąpiły jakiekolwiek objawy choroby szkieletowej lub kardiologicznej sugerujące zespół Holta-Orama, badani byli dalej oceniani za pomocą elektrokardiografii, echokardiografii przezklatkowej i badań radiologicznych kończyn górnych. Pacjenci otrzymali diagnozę zespołu Holta-Orama, jeśli mieli poważne lub radiologiczne objawy ubytku promieni rentgenowskich z lub bez towarzyszących defektów w przegrodzie międzyprzedsionkowej lub choroby przewodzenia. Defekty przegrody międzyprzedsionkowej rozpoznawano albo przez przegląd badań cewnikowania serca, albo przez obecność anomalii w przegrodzie międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej na echokardiografii dopplerowskiej w przepływie koloru.
Analizy genotypowe
W analizach genotypowych od każdego członka rodziny uzyskano od 5 do 30 ml krwi obwodowej, a linie limfoblastoidalne ustalono przez transformację wirusem Epstein-Barr, jak opisano wcześniej6. Genomowy DNA wyizolowano z linii komórkowych lub z limfocytów obwodowych6
[podobne: przeglądarka nfz, dda cechy osobowości, usuwanie naczynek kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: dda cechy osobowości przeglądarka nfz usuwanie naczynek kraków