Pierwsze z tych jader posiada charakter przywspólczulny

Pierwsze z tych jąder posiada charakter przywspółczulny, jądro zaś brzuszne jest jądrem somatycznym . Poza tym część jądra ruchowego grzbietowego bywa opisywana również pod nazwą – jądra śliniankowego (nucleus saliratorius), gdyż zaczynają się tutaj wszystkie (albo prawie wszystkie) włókna wydzielnicze, przeznaczone dla ślinianek, które potem zdążają ku odpowiednim śliniankom bądź szlakiem n. IX (dla przyusznicy), bądź za pośrednictwem struny bębenkowej (dla ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej). Wiele przemawia za tym, że włókna smakowe struny bębenkowej (albo też n. pośredniego) znajdują swe ostateczne zakończenie w obu jądrach czuciowych n. IX. w powyższym ujęciu ośrodki mózgowi owe n. IX byłyby ośrodkami skupiającymi w sobie wszystkie funkcje śliniankowo-wydzielnicze oraz chemorecepcyjne. Poznawszy w ten sposób konstytucję n. IX, możemy przystąpić obecnie do rozpatrzenia zachowania się jego. Poniżej zwoju skalistego n. IX posiada charakter n. mieszanego, oddającego wiele gałęzi do całego szeregu narządów. Oto wykaz ważniejszych gałęzi n. językowo-gardłowego. 1) – N. bębenkowy Jacobsona(n. tympanicus Jacobsoni) jest gałązką czuciowo wydzielniczą, odrywającą się od pnia n. IX na wysokości zwoju skalistego. I) A to w myśl zasady ogólnej, że podczas gdy włókna ruchowe nerwów obwodowych rozpoczynają się w zwojach mózgowiordzenia, to włókna ich czuciowe biorą początek w zwojach obwodowych, których wykładnikiem w danym przypadku jest zwój skalisty. [patrz też: leczenie niepłodności Warszawa, leczenie, leczenie endometriozy ]

Nerw odwodzacy

Nerw odwodzący (n. Vi; n. abducens) jest nerwem somatyczno-ruchowym zamózgowia, unerwiającym tylko. jeden mięsień zewnętrzny gałki oka, tj. m. prosty oka boczny (m. rectus oculi lat. ). N. odwodzący ro. zpo. czyna się w – jądrze n. odwodzącego (nucleus n. abduoentis), lezącym w głębi dna IV komory. Po wyjściu z mózgowia, n. VI opuszcza jamę czaszkową przez szczelinę oczodołową i w ten sposób dostaje się do. oczodołu, gdzie kończy się w m. prostym oka bocznym, a ponadto oddaj e niewielką gałązkę do wciągacza gałki ocznej (retractor bulbi). Uwaga. Streszczając nasze wiadomości o unerwieniu mięśni somatycznych gałki ocznej powiemy, że są one zaopatrzone W trzy nerwy czaszkowe: Ul, IV i VI, pod względem swej budowy i znaczenia przypominające budowę korzonków brzusznych nn. rdzeniowych. [więcej w: ośrodek terapii uzależnień, terapia uzaleznien, leczenie pod mikroskopem ]