Ułatwiona PCI u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST ad

Stwierdzono, że sama terapia fibrynolityczna jest szkodliwa dla pacjentów pod względem oceny bezpieczeństwa i skuteczności nowej strategii leczenia za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (ASSENT-4 PCI) (numer ClinicalTrials.gov, NCT00168792), 24 prawdopodobnie ze względu na szkodliwe działanie wczesnej aktywacji płytek krwi przez czynniki fibrynolityczne bez skutecznego leczenia przeciwpłytkowego lub krwotoku z łysiny w czasie PCI. Same inhibitory glikoproteiny IIb / IIIa, a zwłaszcza w połączeniu z terapią fibrynolityczną, oceniano u stosunkowo niewielkiej liczby pacjentów. Wyniki tych badań były niejednoznaczne, 25-30, chociaż istnieją dowody na wzrost poważnego krwawienia, szczególnie wśród osób starszych.31 Ułatwiona interwencja z rozszerzonym badaniem prędkości do zatrzymania zdarzeń (FINESSE) miała na celu sprawdzenie hipotezy, że PCI, która jest ułatwiona przy użyciu połączenia abcyksymabu i reteplazy o zmniejszonej dawce, byłaby bardziej skuteczna niż pierwotna PCI, w której abciximab jest podawany w laboratorium cewnikowania bezpośrednio przed PCI. Grupę, do której PCI ułatwiał sam abciximab, włączono w celu wyjaśnienia wpływu tego składnika terapii skojarzonej na wynik kliniczny.
Metody
Uczestnicy
Do badania zakwalifikowano pacjentów, którzy wystąpili w ciągu 6 godzin po wystąpieniu objawów przedmiotowych i podmiotowych niedokrwienia mięśnia sercowego, u których wystąpiło uniesienie odcinka ST sugerujące ostry zawał mięśnia sercowego, którzy kwalifikowali się do leczenia fibrynolitycznego lub pierwotnej PCI, oraz u których przewidywany czas do diagnostyki cewnikowanie trwało od do 4 godzin po randomizacji. Szczegóły dotyczące projektu badania zostały zgłoszone wcześniej.32 Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli byli niskiego ryzyka (tj., Jeśli mieli mniej niż 60 lat i mieli zlokalizowany gorszy zawał [tylko uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach dolnych]) , jeśli otrzymali więcej niż 40 U heparyny na kilogram masy ciała, który został określony w protokole (i w związku z tym byli potencjalnie bardziej narażeni na krwawienie) lub mieli jakiekolwiek inne czynniki ryzyka krwawienia. Badanie zostało zaaprobowane przez lokalne rady ds. Przeglądu instytucjonalnego, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Procedury i projekt
Pacjenci z 20 krajów zostali losowo przydzieleni przez centralny ośrodek randomizacji, w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymać reteplazę z abciximabem (PCI z kombinacją), sam abciximab (PCI z abciximabem) lub placebo (pierwotna PCI). Bezpośrednio po randomizacji pacjenci z grupy PCI, którym podawano kombinację, otrzymywali dożylne dawki abcyksymabu (0,25 mg na kilogram) i reteplazy (dwa bolusy 5-U rozdzielone przez 30 minut, dla osób poniżej 75 roku życia lub jedno 5- Dawka U, dla osób w wieku 75 lat lub starszych); pacjenci z grupy PCI, którym podawano abciximab, otrzymywali dożylny bolus abcyksimabu w dawce 0,25 mg na kilogram.
Przed uczestnictwem w badaniu, każde zarejestrowane centrum było zobowiązane do stwierdzenia, czy heparyna drobnocząsteczkowa lub niefrakcjonowana heparyna będą stosowane jako uzupełniające leczenie antytrombinowe. Aby zminimalizować ryzyko krwawienia, dawka niefrakcjonowanej heparyny była ograniczona do 40 U na kilogram (maksymalna dawka, 3000 U), z docelowym aktywowanym czasem krzepnięcia 200 do 250 sekund
[więcej w: dda cechy osobowości, interpromex, alpharec ]

Powiązane tematy z artykułem: alpharec dda cechy osobowości interpromex