Analiza w skali ogólnoustrojowej i CXCL4 jako biomarker w leczeniu stwardnienia rozsianego

Komórki dendrytyczne plasmacytoidu są zaangażowane w patogenezę twardziny układowej poprzez mechanizmy wykraczające poza poprzednio sugerowaną produkcję interferonu typu I. Metody
Wyizolowaliśmy plazmocytoidalne komórki dendrytyczne od osób zdrowych oraz od pacjentów z twardziną układową, którzy mieli wyraźne fenotypy kliniczne. Następnie wykonaliśmy analizę całego proteomu i sprawdziliśmy te obserwacje w pięciu dużych kohortach pacjentów z twardziną układową. Następnie porównaliśmy wyniki z tymi u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i zwłóknieniem wątroby. Skorelowaliśmy poziomy białka CXCL4 w osoczu z cechami twardziny układowej i zbadaliśmy bezpośredni wpływ CXCL4 in vitro i in vivo.
Wyniki
Analiza i walidacja w całym teście wykazały, że CXCL4 jest dominującym białkiem wydzielanym przez komórki dendrytyczne plazmocytoidów w twardzinie układowej, zarówno w krążeniu, jak i na skórze. Średni (. SD) poziom CXCL4 u pacjentów z twardziną układową wynosił 25 624 . 2652 pg na mililitr, co było znacząco wyższe niż poziom w grupie kontrolnej (92,5 . 77,9 pg na mililitr), a niż poziom u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym ( 1346 . 1011 pg na mililitr), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (1368 . 1162 pg na mililitr) lub zwłóknienie wątroby (1668 . 1263 pg na mililitr). Poziomy CXCL4 korelowały ze zwłóknieniem skóry i płuc oraz z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Wśród chemokin tylko CXCL4 przewidział ryzyko i progresję twardziny układowej. In vitro, ekspresja czynnika transkrypcyjnego FLI1 w dół regulowana CXCL4, indukowane markery aktywacji komórek śródbłonka i wzmocnione odpowiedzi receptorów Toll-podobnych. In vivo CXCL4 indukował napływ komórek zapalnych i zmiany transkryptomu skóry, tak jak w przypadku twardziny układowej.
Wnioski
Poziomy CXCL4 były podwyższone u pacjentów z twardziną układową i skorelowane z obecnością i postępem powikłań, takich jak zwłóknienie płuc i tętnicze nadciśnienie płucne. (Finansowane przez Holenderskie Stowarzyszenie Chorób Stawów i inne.)
Wprowadzenie
Twardzina układowa (zwana również twardziną skóry) jest złożonym, heterogennym, autoimmunologicznym zaburzeniem zwłóknienia o nieznanej patogenezie. Sposób, w jaki trzy główne cechy patologiczne – rozległe zwłóknienie, waskulopatia i dysfunkcja układu immunologicznego – są ze sobą wzajemnie powiązane, jest nieznany. Mechanistyczne zrozumienie jest częściowo ograniczone przez brak modeli zwierzęcych i klinicznie heterogenicznych populacji pacjentów.1 Zaburzenie to dzieli się na dwa główne podtypy na podstawie stopnia włóknienia skóry: ograniczonej skórnej i rozproszonej skórnej twardziny układowej.2. zwłóknienie i tętnicze nadciśnienie płucne są dwoma najpoważniejszymi powikłaniami – obecnie głównymi przyczynami śmierci u pacjentów z tym zaburzeniem
[przypisy: usuwanie naczynek kraków, przeglądarka nfz, dda cechy osobowości ]

Powiązane tematy z artykułem: dda cechy osobowości przeglądarka nfz usuwanie naczynek kraków