Biwalirudyna podczas pierwotnej PCI w ostrym zawale mięśnia sercowego ad 8

40% względne zmniejszenie dużego krwawienia w grupie biwalirudyny w porównaniu z grupą, która otrzymała heparynę z inhibitorem glikoproteiny IIb / IIIa, z podobnymi odsetkami powikłań niedokrwiennych, może zatem wyjaśnić obserwowaną poprawę przeżycia z biwalirudyną u pacjentów ze ST. zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka, który jest obarczony większym ryzykiem niż pacjenci w badaniu REPLACE-2. Ponadto antykoagulacja za pomocą biwalirudyny zmniejszyła występowanie ciężkiej trombocytopenii, która jest również silnie związana ze zgonem u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST oraz z PCI.14,15. Wśród pacjentów, u których udało się wszczepić stent, przypisanie do biwalirudyny w porównaniu z heparyną i inhibitorami glikoproteiny IIb / IIIa spowodowało 17 kolejnych epizodów zakrzepicy w stencie w ciągu pierwszych 24 godzin, co stanowi znaczny wzrost bezwzględny o 1,0%, co było częściowo przesunięte o 7 mniej zdarzeń u pacjentów leczonych biwalirudyną w okresie od 24 godzin do 30 dni (zmniejszenie bezwzględne, 0,5%). Wczesny wzrost zakrzepicy w stencie za pomocą samej biwalirudyny można wyjaśnić indukowaną dwufosforanem adenozynowym aktywację płytek krwi przed maksymalną blokadą tienopirydyny receptora P2Y1228 lub resztkową aktywnością trombiny po odstawieniu biwalirudyny. Jednakże, chociaż wzrost ostrych incydentów zakrzepowych prawdopodobnie leży u podstaw zwiększonego ryzyka poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych, które odnotowano pierwszego dnia wśród pacjentów leczonych biwalirudyną, całkowite 30-dniowe wskaźniki ponownego zawału nie wzrosły – 1,8% w każdej grupie – i tylko 2 z 93 zgonów w badaniu wystąpiło po ostrej zakrzepicy w stencie (1 w każdej grupie z randomizacją). Prognozy dotyczące ostrych zakrzepów w stencie, które pojawiają się we wczesnej fazie szpitala u ściśle monitorowanych pacjentów, którzy przeszli pierwotną PCI w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, i które dotyka wcześniej przebytego obszaru mięśnia sercowego, mogą zatem różnić się od skutków podostrej zakrzepicy w stencie lub ostrej zakrzepica występująca po wypisaniu ze szpitala u pacjentów, którzy przeszli planową PCI i której funkcja lewej komory była dobrze zachowana. Co najważniejsze, częstość zgonów z przyczyn sercowych (w tym zgonów z powodu zakrzepicy w stencie) wśród pacjentów leczonych heparyną z inhibitorem glikoproteiny IIb / IIIa przewyższała, że wśród pacjentów leczonych biwalirudyną do 7 dnia oraz o 30 dni 37,9% względne zmniejszenie liczby zgonów z przyczyn sercowych (bezwzględny spadek o 1,1%) obserwowano w grupie leczonej biwalirudyną. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy ryzyko wczesnej zakrzepicy w stencie można złagodzić przez leczenie szybciej działającymi i silnymi środkami tienopirydyny, 29,30 dłuższym cyklem biwalirudyny lub obiema, bez zwiększania ryzyka krwawienia. W oczekiwaniu na takie badania 1-procentowe ryzyko zakrzepicy w stencie w ciągu pierwszych 24 godzin, bez znaczącej różnicy w częstości występowania po 30 dniach, należy uwzględnić w kontekście zmniejszenia częstości występowania poważnego krwawienia, a następnie 1% zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowych, które uzyskano dzięki skróceniu stosowania biwalirudyny (tj. tylko podczas PCI) w porównaniu z heparyną z inhibitorami glikoproteiny IIb / IIIa.
Niniejsze badanie ma kilka mocnych stron, w tym rejestrację szerokiego przekroju pacjentów
[więcej w: ekstruzja ortodontyczna, centrum medyczne scanmed multimedis, półpasiec na głowie ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum medyczne scanmed multimedis ekstruzja ortodontyczna półpasiec na głowie