Biwalirudyna podczas pierwotnej PCI w ostrym zawale mięśnia sercowego ad

Dlatego przeprowadziliśmy badanie na dużą skalę, aby ocenić kliniczną wartość biwalirudyny u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Metody
Próba
Wyniki badań harmonizujących z rewaskularyzacją i stentami w ostrym zawale mięśnia sercowego (HORIZONS-AMI) były prospektywnymi, otwartymi, randomizowanymi, wieloośrodkowymi badaniami, w których porównywano biwalirudynę w monoterapii z heparyną i inhibitorem glikoproteiny IIb / IIIa u pacjentów ze zwiększeniem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST zawał, który przechodził pierwotną PCI. Badanie zostało zaprojektowane przez głównego badacza (dr. Stone a), komitet wykonawczy i komitet ds. Farmakologii. Sponsorem i kierownikiem była Fundacja Cardiovascular Research Foundation, organizacja non-profit powiązana z Uniwersytetem Columbia (otrzymująca finansowanie od wielu podmiotów komercyjnych, które produkują produkty do użytku). w medycynie sercowo-naczyniowej, oprócz różnych innych źródeł), przy wsparciu ze strony firmy Boston Scientific i The Medicines Company. Oprócz dostarczania wsparcia finansowego oraz leków i urządzeń, firmy finansujące nie były zaangażowane w procesy badawcze, w tym wybór i zarządzanie miejscem, zbieranie danych i analizy. Główny badacz miał nieograniczony dostęp do danych po zablokowaniu bazy danych, kontrolował decyzję o publikacji, przygotował manuskrypt i zapewnia integralność i kompletność raportu z badania. Nie istnieją żadne umowy dotyczące poufności danych wśród firm finansujących, sponsora i badaczy.
Populacja pacjentów
Kolejni pacjenci w wieku 18 lat i starszych, którzy pojawili się w ciągu 12 godzin od pojawienia się objawów i którzy mieli uniesienie odcinka ST wynoszące mm lub więcej w dwóch lub więcej przylegających odprowadzeniach, nowy blok lewej odnogi pęczka Hisa lub prawdziwy zawał mięśnia sercowego tylnego byli rozważany przy rejestracji. Głównymi kryteriami wykluczenia były przeciwwskazania do stosowania w badaniach leku; uprzednie podanie środków trombolitycznych, biwalirudyny, inhibitorów glikoproteiny Ilb / IIIa, heparyny drobnocząsteczkowej lub fondaparynuksu w obecnym przyjęciu (chociaż dopuszczono wcześniejszą niefrakcjonowaną heparynę); obecne stosowanie warfaryny; historia krwotocznej skazy, koagulopatii, trombocytopenii wywołanej heparyną, masy śródmózgowej, tętniaka, malformacji tętniczo-żylnej lub udaru krwotocznego; udar lub przejściowy atak niedokrwienny w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub jakikolwiek trwały deficyt neurologiczny; odmowa przyjęcia transfuzji krwi; krwawienie z przewodu pokarmowego lub moczowo-płciowego w ciągu ostatnich 2 miesięcy; poważna operacja w ciągu ostatnich 6 tygodni; znana liczba płytek krwi mniejsza niż 100 000 komórek na milimetr sześcienny lub poziom hemoglobiny mniejszy niż 10 g na decylitr, planowana planowa procedura chirurgiczna, która wymagałaby przerwania leczenia tienopirydynami w ciągu pierwszych 6 miesięcy po przyjęciu; implantacja stentu wieńcowego w ciągu ostatnich 30 dni; oraz warunki współistnienia niesparciowego, które mogą ograniczyć oczekiwaną długość życia do mniej niż roku lub które mogą zakłócać zgodność z protokołem. Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję egzaminacyjną lub komisję etyczną w każdym centrum uczestniczącym, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę.
Protokół badania i losowanie
Rysunek 1
[hasła pokrewne: przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, szpital biziela urologia, ekstruzja ortodontyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: ekstruzja ortodontyczna przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz szpital biziela urologia