Kolektywna dynamika palenia w dużej sieci społecznej ad 6

Dodatkowe analizy wskazały, że różnice w poziomach wykształcenia między palącymi a niepalącymi nie spowodowały tych wyników (patrz Dodatek dodatkowy). Co więcej, stwierdziliśmy, że palenie ma tendencję do zmniejszania późniejszej centralności osoby, ale centralność nie zmniejsza palenia (patrz Dodatek dodatkowy). Modele interpersonalne
Rysunek 4. Rysunek 4. Prawdopodobieństwo, że podmiot rzuci palenie w zależności od rodzaju relacji z osobą, która rzuca palenie, w sieci społecznej badania Framingham Heart. Zmienna zależna w każdym modelu jest palona przez podmiot. Dla każdego rodzaju powiązania społecznego określono osobne modele logitowania z uogólnionymi szacunkowymi równaniami do palenia. Zmienne niezależne obejmują pomiar czasu uzależnienia palacza od czasu na podstawie poprzedniego badania; stan palenia kontaktu; opóźniony pomiar stanu palenia kontaktu; wiek, płeć i poziom wykształcenia; i ustalone efekty dla każdego egzaminu. Pełne modele i równania są dostępne w dodatkowym dodatku. Średnie rozmiary efektów i 95% przedziały ufności zostały obliczone poprzez symulację pierwszej różnicy we współcześnie palącym zetknięciu (zmieniającym się z na 0) przy użyciu 1000 losowo wybranych zestawów oszacowań z macierzy kowariancji współczynników i wszystkich pozostałych zmiennych przy ich średnich wartościach. Współpracownicy w małych firmach oznaczają, że sześciu lub mniej uczestników badania Framingham Heart studiowało w tej samej fizycznej lokalizacji.
Oceniliśmy zakres powiązań międzyludzkich w zachowaniach związanych z paleniem z wykorzystaniem analizy regresji. Rysunek 4 podsumowuje te powiązania.
Jeśli podmiot stwierdził, że kontakt był jego lub jej przyjacielem, szansa, że podmiot byłby palaczem zmniejszyła się o 36% (95% przedział ufności [CI], 12 do 55), jeśli kontakt przestał palić. Pomiędzy wzajemnymi przyjaciółmi ryzyko palenia tytoniu uległo zmniejszeniu o 43% (95% CI, do 69). Nie stwierdzono istotnego wpływu rzucenia palenia, gdy przyjaźń była postrzegana przez kontakt, ale nie przez podmiot (15%, 95% CI, -35 do 50).
Status edukacyjny okazał się ważny wśród przyjaciół. Gdy badany miał co najmniej roczny okres nauki, ryzyko palenia przez badanego zmniejszyło się o 57% (95% CI, 29 do 75), jeśli kontakt przestał palić. Kiedy kontakt miał co najmniej rok nauki, efekt był równie silny na poziomie 55% (95% CI, 26 do 74). W związku z tym osoby z wyższym wykształceniem były zarówno bardziej wpływowe, jak i bardziej podatne na wpływy. Wśród przyjaciół, którzy oboje mieli co najmniej rok studiów, szansa, że jedna osoba paliła zmniejszyła się o 61% (95% CI, 28 do 81), gdy druga przestała palić. Odwrotnie, stowarzyszenie nie było znaczące wśród par przyjaciół, w których co najmniej jedna osoba ukończyła szkołę średnią lub miała mniej niż liceum. Model z terminem interakcji, oznaczający pary przyjaciół o wysokim poziomie wykształcenia, wykazał, że związek był znacznie silniejszy (P = 0,05) niż skojarzenie z innymi rodzajami par przyjaciół (patrz Dodatek dodatkowy). Tak więc rozprzestrzenianie się rzucania palenia wśród przyjaciół wydaje się silniejsze dzięki sieci osób o wysokim wykształceniu
[patrz też: panorama przęsławice, półpasiec na głowie, kurzyca opole ]

Powiązane tematy z artykułem: kurzyca opole panorama przęsławice półpasiec na głowie