Różnicowanie odinfekcji przed nawrotem w nawracającej boreliozie AD 3

Spośród tych pacjentów, wybraliśmy do włączenia wszystkich pacjentów z genotypami ospC, które zostały zidentyfikowane z dwóch lub więcej kolejnych epizodów rumienia wędrownego. Genotypy OspC porównano w każdej parze kolejnych epizodów rumienia wędrownego. Skoncentrowaliśmy się na parach następujących po sobie, zamiast niesekwencyjnych, epizodów rumienia wędrownego, ponieważ byłoby to logicznie największa szansa na rozpoznanie mikrobiologicznego nawrotu infekcji.
Analiza statystyczna
Zgodnie z założeniami, że współczynnik koinfekcji może być niedoszacowany, jeśli opiera się na wynikach hodowli i że koinfekcja z n szczepami (wskazującymi ogólną liczbę) B. burgdorferi była początkowo obecna u każdego pacjenta w naszym badaniu, obliczyliśmy prawdopodobieństwo, że genotyp wyizolowany podczas drugiego epizodu w sparowanym epizodzie zawsze różni się od genotypu określonego podczas pierwszego epizodu. W przypadku nawrotu zakażenia założono ponadto, że jakikolwiek pierwotnie obecny genotyp był równie podatny na hodowlę podczas drugiego epizodu (tj. / n czasu). Zatem prawdopodobieństwo, że w przypuszczalnym nawrocie infekcji, genotyp określony podczas drugiego epizodu będzie różnił się od tego wyizolowanego podczas pierwszego epizodu dla wszystkich sparowanych epizodów będzie (1- [1 / n]) x, gdzie x, an wykładnik, to liczba sparowanych epizodów rumienia wędrownego.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Genotypy w 22 parach następujących po sobie epizodów rumienia wędrującego u 17 pacjentów z pozytywnymi kulturami dla Borrelia burgdorferi. Stwierdzono dwadzieścia cztery kolejne epizody rumienia wędrownego, w których wystąpiła dodatnia kultura skóry lub krwi dla B. burgdorferi z obu epizodów pary. Dwie pary zostały wyłączone z tej analizy, ponieważ izolaty borelialne nie były dostępne do przeprowadzenia genotypowania OspC. W pozostałych 22 parach epizodów u 17 pacjentów określono i porównano genotypy ospC (Tabela 1). Trzech pacjentów miało 2 sparowane epizody (po 3 kolejne epizody) rumienia wędrownego, a jeden pacjent miał 3 sparowane epizody (w sumie 4 kolejne epizody).
Ryc. 1. Ryc. 1. Epizody rumienia wędrującego, według miesiąca. Pokazano drugi epizod w 22 parach kolejnych epizodów rumienia wędrownego.
Wszyscy pacjenci, u których wszyscy wierzyli, że nabyli infekcje w dolnym regionie Hudson Valley w stanie Nowy Jork, obejmowali dziewięciu mężczyzn i osiem kobiet, z medianą wieku 47 lat (zakres od 27 do 80 w momencie pierwszego epizod rumienia wędrującego). W parach epizodów rumienia wędrującego, drugi epizod wystąpił od do 15 lat (mediana, 4) po pierwszym epizodzie
[patrz też: przeglądarka skierowań sanatoryjnych, przeglądarka nfz, nfz przeglądarka ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka przeglądarka nfz przeglądarka skierowań sanatoryjnych