Wpływ terapii genowej na funkcję wzrokową w wrodzonej amaurozie Lebera ad

W tym eksploracyjnym, otwartym, jednoośrodkowym badaniu z udziałem trzech młodych osób dorosłych, z których każdy otrzymał pojedyncze podskórne wstrzyknięcie rekombinowanego wirusa związanego z adenowirusem 2/2. HRPE65p.hRPE65, pierwotnym rezultatem było bezpieczeństwo, a drugorzędowy wynik był dowód skuteczności pod względem funkcji wzrokowej. Metody
Pacjenci i projekt studiów
W badaniu tym uwzględniliśmy młodych dorosłych (17 do 23 lat) z wczesnym początkiem, ciężką dystrofią siatkówki spowodowaną przez mutacje missense w RPE65 (Tabela Dodatkowego Dodatku, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm .org). Wykluczono osoby z ostrością wzroku w badanym oku, które były lepsze niż 20/120 w skali ostrości wzroku Snellena, mutacje zerowe i przeciwwskazania do układowej immunosupresji, a także kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Laboratorium diagnostyczne National Health Service (Manchester Regional Genetics Laboratory) potwierdziło genotypy potencjalnych pacjentów. U każdego pacjenta jako oko badane wybrano oko o gorszej ostrości wzroku. Kontralateralne oko zostało użyte jako kontrola.
Badanie zostało zatwierdzone przez brytyjski komitet doradczy ds. Terapii genowej, Urząd ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych, Komitet Zarządzania Badaniami w Moorfields oraz lokalny komitet ds. Etyki badań. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie badań klinicznych (Dyrektywa 2001 EU / 20 / EC) oraz Deklaracją Helsińską.
Przed podaniem wektora oceniliśmy strukturę i funkcję siatkówki za pomocą oceny klinicznej, obrazowania siatkówki, technik psychofizycznych i metod elektrodiagnostycznych. Techniki obrazowania siatkówki obejmowały fotografię dna oka, obrazowanie autofluorescencyjne dna oka i optyczną tomografię koherencyjną w celu określenia grubości i integralności siatkówki. Mierzyliśmy ostrość wzroku, czułość kontrastu, widzenie kolorów i czułość migotania stożka. Badano pola widzenia pacjentów za pomocą mikroperymetrii (patrz Dodatek dodatkowy), perymetrii dynamicznej Goldmanna oraz fotopowej i skotopowej (dostosowanej do ciemności) zautomatyzowanej perymetrii statycznej (patrz Dodatek Uzupełniający). Wszystkie testy przeprowadzono zgodnie ze standardowymi, szczegółowymi protokołami, z kontrolowanym oświetleniem pomieszczenia, okresem adaptacji ciemności i ustaloną sekwencją wzorców testowych. Zarówno mikroperymetria, jak i perymetria przystosowana do ciemności są w pełni zautomatyzowane, więc nie było szans na upośledzenie eksperymentatora. Określiliśmy ruchomość wizualną pacjentów o różnych poziomach oświetlenia, mierząc ich zdolność do poruszania się po symulowanej scenie ulicznej (Rysunek w Dodatku Uzupełniającym). Ocena elektrofizjologiczna obejmowała badanie elektrorektinograficzne w pełnym polu, modelowaniu i wieloogniskową w celu włączenia standardów i wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa Klinicznej Elektrofizjologii Wizji.
Powtórzyliśmy ocenę funkcji wzrokowej i statusu immunologicznego (patrz poniżej) po 2, 4, 6 i 12 miesiącach (tylko w przypadku Pacjenta 1, pacjenci 2 i 3 nie osiągnęli jeszcze 12-miesięcznego punktu) po podaniu wektora . Punkt końcowy dla efektów toksycznych dla każdego pacjenta był zdarzeniem niepożądanym stopnia 3, określanym jako utrata ostrości wzroku o 15 lub więcej liter zgodnie ze skalą wczesnej oceny cukrzycy typu retynopatia (na której 20/20 oznacza doskonałe widzenie) lub ciężką, niereagujące zapalenie śródgałkowe
[więcej w: panorama przęsławice, centrum medyczne scanmed multimedis, omegatiming pl ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum medyczne scanmed multimedis omegatiming pl panorama przęsławice